Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем
doc.png  Тип документа: Практические


type.png  Предмет: Разное


size.png  Размер: 91.0 Kb

Внимание! Перед Вами находится текстовая версия документа, которая не содержит картинок, графиков и формул.
Полную версию данной работы со всеми графическими элементами можно скачать бесплатно с этого сайта.

Ссылка на архив с файлом находится
ВНИЗУ СТРАНИЦЫ

Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних ϲᴎстем
В якості прикладу, до розробки приймаємо стенд для досліджень вантажних автомобілів типу КамАЗ – 5320.

Виходячи з рекомендацій , знаходимо діаметр барабану за формулою

dб = 0,4 ∙ dк = 0,4 ∙ 0,952 = 0,3808 м
де dк – діаметр колеса автомобіля, мм.

До подальших розрахунків приймаємо dб = 0,38 м.

Беручи за базові діаметри коліс та бігових барабанів, розробляємо розрахункову схему стенду, котру приведено на рис. 4.1.

Відстань між осями барабанів визначаємо за формулою
l = 0,63 ∙ dк = 0,63 ∙ 0,952 = 0,6 м

Момент інерції бігового барабана визначаємо за формулоюде bб – ширина барабана, м;

 – питома вага, кг /м3 ;

rзб – зовнішній радіус барабана, м;

rвб – внутрішній радіус барабана, м.

Ширину барабана визначаємо виходячи з конструктивної ширини двох коліс автомобіля КамАЗ – 5320 (в нашому випадку b = 0,9 м ).
Gб = 2735 кГGarвб

rзб


600


Рис.4.1. Розрахункова схема стенду
Момент інерції маховика визначаємо за формулоюде Ga – частина ваги автомобіля котра діє на колесо що гальмується, кГ;

 – коефіцієнт зчеплення;

j – уповільнення автомобіля, м /с2 ;

Уповільнення автомобіля визначається за формулою
j =  ∙ g = 0,5 ∙ 9,8 = 4,9 м /с2.
Частина ваги автомобіля котра діє на колесо що гальмується визначається з рівняння суми проекцій ϲᴎл на вертикальну вісь

Gб – 2Gа ∙ cos  = 0

Звідки маємо

Gа = Gб : 2cos  = 2735 : 2 ∙ 0,89 = 1536 кГ
Таким чином маємо


Необхідні розміри маховика ( у вигляді кільця ) визначаються з формули

де bм – ширина маховика ( приймаємо початкове значення,

на приклад – 0 ,4 м );

rзм – зовнішній радіус маховика, м;

rвм – внутрішній радіус маховика, м.

Підставивши відомі величини до вище приведеної формули маємо


Конструктивно, на приклад, приймаємо rвм = 0,025 м.
То ж тепер маємо
Звідки
Масу маховика визначаємо з формулиМаховик можна розташовувати безпосередньо на вісі барабана або приєднувати через редуктор що підвищує оберти ( мультиплікатор ).

В останньому випадку маховик буде мати значно менші розміри і масу, так як момент інерції додаткових інерційних мас котрі приведено до валу барабану, збільшується пропорційно передаточному відношенню редуктора.

Важно сказать, что для прикладу визначимо розміри маховика і його масу при передаточному відношенні редуктора ір = 5 ( для спрощення розрахунків момент інерції редуктора не враховуємо ).

Момент інерції маховика котрий поєднано з валом барабану через редуктор визначаємо за формулою

Jмр = Jм : і = 5.132 : 5 = 1,0264

Конструктивно, на приклад, приймаємо rвм = 0,015 м.

Підставляючи відповідні значення знаходимо зовнішній радіус нового маховикаМасу нового маховика визначаємо з формулиПроведені розрахунки свідчать про те що на стендах для важких вантажних автомобілів доцільно використовувати мультиплікатори.

Частоту обертання барабана визначаємо з формули
nб = 1000 Va : ( 2  ∙ rзб ∙ 60 ) = 1000 ∙ 40 : ( 2 ∙ 3,14 ∙ 0,19 ∙ 60 ) = 558,72 хв-1
де Va – швидкість автомобіля, км/г.

Обертовий момент на валу барабана визначаємо з формули


де Jб - момент інерції бігового барабана;

Jм - момент інерції маховика;

Jка - момент інерції колеса автомобіля ( визначається за довідниковими

даними );

j – ᴨᴩᴎскоᴩᴇʜня під час розгону бігового барабана ( приймаємо, на

приклад, 1,0 м/с2 );

rка – радіус колеса автомобіля, м.

Враховуючи те, що частота обертання барабана стенду суттєво нижча за частоту обертання валу електродвигуна, між електродвигуном і барабаном необхідно встановити редуктор.

Передаточне відношення редуктора визначаємо з формули

uред = nел : nб = 1445 : 558,72 = 2,6

де nел. - частота обертання валу електродвигуна, хв-1.

Потужність електродвигуна визначається за формулоюде ел – кутова швидкість валу двигуна, с-1;

ηред – коефіцієнт корисної дії редуктора приводу барабана;

ηред.м – коефіцієнт корисної дії редуктора приводу маховика;

Кутова швидкість валу двигуна визначається за формулою

ел = (  ∙ nел ) : 30 = ( 3,14 ∙ 1445 ) : 30 = 151,24 с-1
Рекомендации по составлению введения для данной работы
Пример № Название элемента введения Версии составления различных элементов введения
1 Актуальность работы. В условиях современной действительности тема -  Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем является весьма актуальной. Причиной тому послужил тот факт, что данная тематика затрагивает ключевые вопросы развития общества и каждой отдельно взятой личности.
Немаловажное значение имеет и то, что на тему " Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем "неоднократно  обращали внимание в своих трудах многочисленные ученые и эксперты. Среди них такие известные имена, как: [перечисляем имена авторов из списка литературы].
2 Актуальность работы. Тема "Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем" была выбрана мною по причине высокой степени её актуальности и значимости в современных условиях. Это обусловлено широким общественным резонансом и активным интересом к данному вопросу с стороны научного сообщества. Среди учёных, внесших существенный вклад в разработку темы Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем есть такие известные имена, как: [перечисляем имена авторов из библиографического списка].
3 Актуальность работы. Для начала стоит сказать, что тема данной работы представляет для меня огромный учебный и практический интерес. Проблематика вопроса " " весьма актуальна в современной действительности. Из года в год учёные и эксперты уделяют всё больше внимания этой теме. Здесь стоит отметить такие имена как Акимов С.В., Иванов В.В., (заменяем на правильные имена авторов из библиографического списка), внесших существенный вклад в исследование и разработку концептуальных вопросов данной темы.

 

1 Цель исследования. Целью данной работы является подробное изучение концептуальных вопросов и проблематики темы Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем (формулируем в родительном падеже).
2 Цель исследования. Цель исследования данной работы (в этом случае Практические) является получение теоретических и практических знаний в сфере___ (тема данной работы в родительном падеже).
1 Задачи исследования. Для достижения поставленной цели нами будут решены следующие задачи:

1. Изучить  [Вписываем название первого вопроса/параграфа работы];

2. Рассмотреть [Вписываем название второго вопроса/параграфа работы];

3.  Проанализировать...[Вписываем название третьего вопроса/параграфа работы], и т.д.

1 Объект исследования. Объектом исследования данной работы является сфера общественных отношений, касающихся темы Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем.
[Объект исследования – это то, что студент намерен изучать в данной работе.]
2 Объект исследования. Объект исследования в этой работе представляет собой явление (процесс), отражающее проблематику темы Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем.
1 Предмет исследования. Предметом исследования данной работы является особенности (конкретные специализированные области) вопросаПрактическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем.
[Предмет исследования – это те стороны, особенности объекта, которые будут исследованы в работе.]
1 Методы исследования. В ходе написания данной работы (тип работы: ) были задействованы следующие методы:
  • анализ, синтез, сравнение и аналогии, обобщение и абстракция
  • общетеоретические методы
  • статистические и математические методы
  • исторические методы
  • моделирование, методы экспертных оценок и т.п.
1 Теоретическая база исследования. Теоретической базой исследования являются научные разработки и труды многочисленных учёных и специалистов, а также нормативно-правовые акты, ГОСТы, технические регламенты, СНИПы и т.п
2 Теоретическая база исследования. Теоретической базой исследования являются монографические источники, материалы научной и отраслевой периодики, непосредственно связанные с темой Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем.
1 Практическая значимость исследования. Практическая значимость данной работы обусловлена потенциально широким спектром применения полученных знаний в практической сфере деятельности.
2 Практическая значимость исследования. В ходе выполнения данной работы мною были получены профессиональные навыки, которые пригодятся в будущей практической деятельности. Этот факт непосредственно обуславливает практическую значимость проведённой работы.
Рекомендации по составлению заключения для данной работы
Пример № Название элемента заключения Версии составления различных элементов заключения
1 Подведение итогов. В ходе написания данной работы были изучены ключевые вопросы темы Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем. Проведённое исследование показало верность сформулированных во введение проблемных вопросов и концептуальных положений. Полученные знания найдут широкое применение в практической деятельности. Однако, в ходе написания данной работы мы узнали о наличии ряда скрытых и перспективных проблем. Среди них: указывается проблематика, о существовании которой автор узнал в процессе написания работы.
2 Подведение итогов. В заключение следует сказать, что тема "Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем" оказалась весьма интересной, а полученные знания будут полезны мне в дальнейшем обучении и практической деятельности. В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Перечисляются выводы по первому разделу / главе работы;

2. Перечисляются выводы по второму разделу / главе работы;

3. Перечисляются выводы по третьему разделу / главе работы и т.д.

Обобщая всё выше сказанное, отметим, что вопрос "Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем" обладает широким потенциалом для дальнейших исследований и практических изысканий.

 Теg-блок: Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем - понятие и виды. Классификация Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем. Типы, методы и технологии. Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем, 2012. Курсовая работа на тему: Практическая - Розрахунки і розробка стенда з біговими барабанами для досліджень гальмівних систем, 2013 - 2014. Скачать бесплатно.
 ПРОЧИТАЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТАВИТЬ ДАННЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ В СВОЮ РАБОТУ!
Текст составлен автоматически и носит рекомендательный характер.

Похожие документы


Практическая работа по маркетингу
Маркетиговый анализ реализации ноутбука Samsung R510 в торговой сети "Эльдорадо"3 курс препод Новикова

Практическая работа - Разработка опросника для проведения количественных исследований
ЮФУ, факультет психологии, 5 курс, 2011 г. 16 страниц. Практикум по дисциплине: Качественные и количественные методы маркетинговых исследований. Разработка анкеты для исследования рынка недвижимости.

Практическая работа-топливная экономичность автомобиля КамАЗ-5511
Работа содержит следующие расчеты: максимального часового расхода, фактического часового расхода и путевого расхода. Расчеты произведены для различных условий движения. 5 стр. Имеются таблицы Excel с заполненными формами расчета, т. е.

Практическая работа - Анализ деятельности 5 маркетинговых агентств
Содержание:Введение.Анализ деятельности агентств:«ГФК-Русь».«TNS MIC».«FDFgroup».«R&B Group»«Реформа».Заключение.Интернет-ресурсы, использованные в работе.

Практическая работа-Расчет и анализ тягово-скоростных свойств КамАЗ-5511
Работа включает в себя расчет и анализ тяговой и динамической характеристик, графика ускорений, расчет и анализ скоростной характеристики, расчет показателей разгона, расчет показателей выбега. 19 стр. Имеется таблицы Excel с расчетами. ПИ СФУ (г.

Xies.ru (c) 2013 | Обращение к пользователям | Правообладателям